Pokyny pro autory

1.

Minimální délka příspěvku:

Studie, Materiály: 5 NS

Zprávy: 2 NS

Recenze: 1,5 NS

Maximální délka příspěvku:

Studie, Materiály: 18 NS včetně poznámkového aparátu

Zprávy: 5,5 NS

Recenze: 3,5 NS

 

2. Povinné součásti příspěvku v oddílech Studie a Materiály:

stať, ilustrace vč. popisek, abecední seznam pramenů a citované literatury

Příspěvky v oddílech Studie musí zahrnovat taktéž:

české resumé v rozsahu 900–1100 znaků, 5–7 klíčových slov.

 

3. Příspěvky v oddílech Zprávy a Recenze mají pouze textovou podobu, bez ilustrací.

 

4. Velikost písma 11, řádkování 1,5. Nový odstavec odsazujte. Texty nezalamujte do bloku, nepoužívejte automatické dělení slov.

 

5. Čísla od 1 do 9 v souvislé větě rozepisujte prosím slovně, stejně tak části století.

Příklad: uveřejnil hned pět básní; ve druhé polovině 19. století; od šedesátých let 17. století.

 

6. Pro přímou řeč a citaci používejte písmo v řezu Regular (tedy obyčejné písmo bez změny stylu) v uvozovkách, nikoliv kurzívu.

 

7. Zkratky a označení v textu a v poznámkovém aparátu:

strana – s.

číslo – č.

fond – fond

karton – kart.

inventární číslo – inv. č.

signatura – sign.

srovnej – srov.

 

8. Pro poznámky pod čarou používejte funkci: Vložit poznámku pod čarou ve Wordu. (Odkazy/Reference – Vložit poznámku pod čarou, nikoliv Vložit vysvětlivku.) Číslo indexu vkládejte vždy až za interpunkční znaménko.

 

9. Pro citace bibliografických údajů v poznámkách a v seznamu pramenů a použité literatury použijte následující úzus:

Kniha: 

PELC, Martin. Umění putovat: dějiny německých turistických spolků v českých zemích. Brno: Matice moravská, 2009, s. 28–33. ISBN 978-80-86488-64-6.

Článek v časopise:

ČIŽMÁŘ, Miloš a DVOŘÁK, Petr. Protoúnětické pohřebiště v Bedřichovicích. Archeologické rozhledy. Praha: Academia, 1985, roč. XXXVII, s. 413–425. ISSN 0323-1267.

Článek ve sborníku nebo kapitola v kolektivní monografii:

VANĚK, Jiří. Hrad Špilberk. In: KROUPA, Jiří, ed. Dějiny Brna 7. Uměleckohistorické památky. Historické jádro. Brno: Archiv města Brna, 2016, s. 119–120. ISBN 978-80-86736-46-4.

Elektronický zdroj:

Knihovny významných českých osobností [online]. [cit. 5. 6. 2020]. Dostupné z: http://www.osobniknihovny.cz/detail.do?articleId=4955&autor=S

 

10. Při citacích archivních materiálů uvádějte nejdříve název a místo archivu, název fondu a poté bližší určení pramene (číslo kartonu, inventární číslo, signatura a evidenční jednotka, název dokumentu).

Příklad: Archiv architektury a stavitelství Národního technického muzea (AAS NTM), fond Fanta Josef, bal. 016, Listy z cest. deníků.

 

11. Pokud další poznámka odkazuje na dílo citované bezprostředně výše, stačí uvést: Ibid., s. 25.

Každou poznámku ukončete tečkou. Je-li v jedné poznámce citováno více zdrojů, jednotlivé položky jsou od sebe odděleny středníkem.

 

12. Ilustrace skenujte v rozlišení 300 dpi, formát  jpg či  tiff. Obrazové materiály neupravujte, ani nepřevádějte do čb verze. Zajištění reprodukčních práv k použití obrazových materiálů je plně v kompetenci autora, a to včetně případných poplatků.

 

13. Popisky k ilustracím posílejte v samostatném souboru MS Word s uvedením pořadí obrazových materiálů. Přímo v textu označte červeně jejich preferované umístění. 

 

14. V popisce ke každé ilustraci uvádějte zdroj, případně vlastníka originálu. Popisky musí dále obsahovat autora fotografie, pokud je znám, dataci, u reprodukcí uměleckých děl uveďte techniku.

 

15. Termín uzávěrky:  30. 4. daného roku

 

16. Příspěvky včetně obrazových materiálů a všech povinných součástí zasílejte prosím na adresu: m.krajickova@muzeumbrnenska.cz

 

17. Kontaktní osoba pro případné dotazy: Mgr. Martina Krajíčková, tajemnice redakční rady, m.krajickova@muzeumbrnenska.cz, tel. 721329837

Redakce si vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu.