Dagmar Černoušková

PhDr. Dagmar Černoušková, historička architektury, Muzeum města Brna