Pravěké, středověké a novověké osídlení na katastrech obcí Blažovice, Jiříkovice, Ponětovice a Prace

Předkládaný článek si klade za cíl souhrnně představit dosavadní poznatky o vývoji pravěkého a středověkého osídlení na katastrech obcí Blažovice, Jiříkovice, Ponětovice a Prace (vše okres Brno-venkov). Navazuje na obdobný článek věnující se sousedním katastrům obcí Bedřichovice a Šlapanice a představuje další z dílčích výstupů systematického záměru studia především pravěkých a raně středověkých sídleních struktur v daném regionu. Do roku 2019 bylo zaznamenáno více jak 80 jednotlivých lokalit z různých období. Cílem práce byla, mimo jiné, co nejpřesnější lokalizace jednotlivých, jelikož u řady starších nálezů si nejsme zcela stoprocentně jistí, kde přesně se která lokalita nachází. Na základě těchto dat a zmapování dostatečně reprezentativního území bude možné podrobnější a přesnější studium sídelních strategií v jednotlivých historických etapách. Článek rovněž poskytuje teoretický základ pro případné preventivní povrchové prospekce a v neposlední řadě poskytuje podklady pro prezentaci archeologických lokalit a jejich významu pro obyvatele jednotlivých obcí. Na základě výše zmíněného článku byly ve Šlapanicích realizovány komentované prohlídky představující právě tento aspekt historie jejím obyvatelům a stejný záměr zůstává i v případě tohoto článku.

Rozsah
s. 115–136