Jan Jáchym Hackel - sekretář moravského královského tribunálu, jeho "cursus honorum" a majetkové poměry

Článek je příspěvkem k poznání sociálního profilu státních úřadů v době tereziánských správních reforem. Hlavním pramenem se stala písemná pozůstalost konkrétního úředníka moravského královského tribunálu, sekretáře Jana Jáchyma Hackela (1720–1769), který veškerý svůj majetek odkázal rajhradskému benediktinskému klášteru. Hackel se narodil do brněnské úřednické rodiny, při olomoucké univerzitě vystudoval práva a ve 40. letech absolvoval právní praxi. Proniknout do úředních struktur bylo však navzdory dosažené kvalifikaci obtížné – Hackelovi se to podařilo až po šesti letech, další tři roky poté působil jako úředník bez nároku na plat a ani později jeho příjmy z úřadu nedosahovaly úrovně, na niž měl nárok. Článek se věnuje rozboru Hackelových příjmů a výdajů a konstatuje, že dominantním finančním zdrojem tohoto úředníka byly úroky z půjčených peněz. Působení v tereziánském správním aparátu tedy vyžadovalo určitou míru finanční nezávislosti. Skutečnou odměnou za zisk úředního místa nebyl finanční příjem, ale zlepšení profesního a sociálního statusu a posílení společenské prestiže.

Rozsah
s. 9 - 21
diplom Jana Jáchyma Hackela z olomoucké univerzity, studium u Františka Xavera Šimkovského

Diplom ukončující právnické vzdělávání Jana Jáchyma Hackela u Františka Xavera Šimkovského, 30. června 1740. (Moravský zemský archiv, fond E6)