Brno napoleonské

Text shrnuje dvojí pobyt napoleonských vojsk v Brně v letech 1805 a 1809 a proměny některých míst ve městě spojených s těmito událostmi. V roce 1805 okupovala Napoleonova armáda Brno od poloviny listopadu do počátku ledna následujícího roku, o čtyři roky později od července do listopadu. K první z obou okupací došlo během tažení, které vyvrcholilo pro Francouze vítěznou bitvou u Slavkova. Znamenala pro Brno značnou zátěž a pro jeho obyvatele i utrpení, a to zejména po bitvě, kdy se město zaplnilo raněnými a zajatými vojáky. Druhá okupace pak přinesla mimo jiné destrukci části špilberské pevnosti, která předznamenala definitivní zánik pevnostního charakteru města. Nepominutelnou součástí příspěvku je jeho obrazová část, která přináší srovnání podoby některých míst na počátku 19. století a dnes.

Rozsah
s. 58 - 76
Zelný trh, F. Richter 1806

Zelný trh - kolorovaná kresba F. Richtera z roku 1806 (foto: Moravská galerie v Brně)