Administrativní zásahy do hodin náboženské výchovy na národních školách v 50. letech na příkladu města Brna

Prostředí národních škol v Československu bylo v období komunistického režimu spojováno mimo jiné s ideologickým konceptem výchovy nového socialistického člověka. Studie pojednává o konkrétním segmentu realizace této vize, který souvisel se soustavným administrativním tlakem na výuku náboženství. Z pohledu úřadů představovaly hodiny náboženství v rámci výchovy a vzdělávání nové generace palčivý problém, který bránil plné převýchově dítěte do podoby nového ateisticky smýšlejícího člověka. Boj proti hodinám náboženství, který se na národních školách nejen v Brně rozhořel hned od roku 1948, souvisel ve své první fázi s řadou administrativních opatření. Tento tlak byl veden na úrovni školských zákonů, ministerských výnosů, ale i na úrovni byrokratické zátěže na samotných školách, která měla klást překážky podávání přihlášky do hodin náboženství. Cílem příspěvku je zároveň ukázat, jak se administrativní zásahy projevily v každodenním fungování brněnských škol.

Rozsah
s. 65 - 81
Přihláška do náboženství, Brno 50. léta

Přihláška do náboženství, Brno, 50. léta (Archiv města Brna, fond B1/8)