Knihovní katalogy jako pramen pro budování rajhradské klášterní knihovny v 18. století

Budování rajhradského knihovního fondu podchycuje osm knihovních katalogů, sestavených v letech 1703 až cca 1855. Vedle těchto svazků je ještě v archivu rajhradského kláštera uložen soupis výběrových částí fondu (prvotisky, postinkunabule, různé jazyky) z osmdesátých či začátku devadesátých let 18. století. Při přemanipulování celé knihovny v letech 1817–1818 byly k fondu založeny přírůstkové knihy, do kterých byl nejprve opsán celý v té době již existující rajhradský fond, od tohoto období jsou přírůstky zapisovány průběžně. V druhé polovině 19. století pak vznikly samostatné, zpětně sestavené, knihovní katalogy zaměřené na fond rukopisů, prvotisků a tisků 16. století. Všechny výše uvedené svazky knihovních katalogů a přírůstkových knih doplňují informace v provenienčních zápisech na samotných knihách. Ovšem u těch knih z rajhradského fondu, které provenienci postrádají – ať již proto, že do nich žádný záznam zapsán nebyl, nebo proto, že o něj přišly při převazbě – jsou katalogy i repertoria nenahraditelným zdrojem informací o příchodu knih do rajhradské klášterní knihovny. Studie se zabývá rozborem jednotlivých knihovních katalogů a jejich přínosem pro poznání budování rajhradského knihovního fondu.

Klíčová slova
Rozsah
s. 137–150
Titulní list katalogu sign. R 38

Titulní list autorského Sieberova katalogu s kartuší připravenou na zaznamenání názvu, případně datace svazku. KBOR, sign. R 38 (foto V. Kaplan)