Městský národní výbor v Brně a jeho vliv na budování socialistického školství

Studie pojednává o činnosti městského národního výboru v Brně mezi lety 1948–1968 a sleduje jeho bezprostřední vliv na formování československého poúnorového školství v Brně. V textu je představen kontext vývoje státní správy s cílem obeznámit čtenáře s postupnou decentralizací a demokratizací, kterou národní výbory během uvedených dvaceti let prodělaly. Tyto obecné trendy ve vývoji organizace národních výborů se posléze odrážely  také v jejich přístupu k realizaci širších výchovných a vzdělávacích plánů komunistické strany. Vliv národních výborů se ukázal jako velmi omezený a zacyklený v systému plánování, vytyčování nových cílů a následné kontroly. Tento poznatek studie konkretizuje ve třech oblastech, jejichž prostřednictvím národní výbory uplatňovaly svůj vliv – hospodaření s financemi, systém kontroly a ve snaze o vytvoření „jednotné výchovné fronty“.

Rozsah
s. 63 - 77