Didaktický exponát: metodické aspekty přípravy (Na vybraných příkladech z praxe Muzea Brněnska)

Předložená studie si klade za cíl zmapovat postup tvorby didaktických exponátů (interaktivních objektů) v muzejním výstavnictví z pohledu muzejněpedagogické metodologie. Především se tedy v tomto textu snažíme o diferenciaci různých typů didaktických exponátů a představení metod, které lze při konstruování vybraných typů didaktických exponátů použít. Důraz je při tom kladen na shrnutí veškerých předpokladů nutných pro návrh didaktického exponátu a propojení s aktuální praxí v Muzeu Brněnska.  Text se zaměřuje na didaktický exponát jako jeden ze soustavy prvků muzejně výstavního jazyka. Popisuje jej ve vztahu k muzeáliím, tématu výstavy (či expozice) i úrovni aktivizace návštěvníka. K tomu využíváme poznatky muzeologie, obecné i muzejní pedagogiky. K metodologii je připojeno pět příkladů aplikace metody v praxi Muzea Brněnska. Prostřednictví této studie se snažíme o rozpoutání diskuze nad metodologickými aspekty přípravy tak, aby muzea návštěvníkům nabízela plnohodnotné a promyšlené aktivity.

Rozsah
s. 157 - 169
didaktický exponát

Papírový hrneček (z výstavy Nositelé tradic) - příklad využití projektového vyučování (foto autorka)